Bernhard S.


specs
frame:
132 mm
lens:
47 mm
weight:
17 g
nose:
17 mm
temple:
145 mm
color
Bernhard S.
Frame color: Emerald City Matt (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
Clamps: Black (en)
Bernhard S.
Frame color: Onyx Matt (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Graphite (en)
Clamps: Graphite (en)
Bernhard S.
Frame color: Still Waters Matt (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Pearl (en)
Clamps: Pearl (en)

What does Bernhard S. collect?