VegeTarian 2


specs
frame:
135 mm
lens:
46 mm
weight:
23 g
nose:
22 mm
temple:
145 mm
color
VegeTarian 2
Frame color: Black-E (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
VegeTarian 2
Frame color: Chrome-A (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Chrome (en)
VegeTarian 2
Frame color: Rosé-Gold-D (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Rosé-Gold (en)