VegeTarian 3


specs
frame:
137 mm
lens:
50 mm
weight:
24 g
nose:
22 mm
temple:
145 mm
color
VegeTarian 3
Frame color: Black-E (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
VegeTarian 3
Frame color: Chrome-A (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Chrome (en)
VegeTarian 3
Frame color: Gun-Metal-C (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Gun-Metal (en)