Etesians


specs
frame:
122 mm
lens:
49 mm
weight:
14 g
nose:
20 mm
temple:
145 mm
color
Etesians
Frame color: Chrome (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Chrome (en)
Etesians
Frame color: Black (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
Etesians
Frame color: Rosé-Gold (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Rosé-Gold (en)
Etesians
Frame color: Shiny Bronze (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Shiny Bronze (en)