Hans-Peter


specs
frame:
123 mm
lens:
47 mm
weight:
16 g
nose:
19 mm
temple:
135 mm
color
Hans-Peter
Frame color: Black (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Black (en)
Hans-Peter
Frame color: Graphite (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Graphite (en)
Hans-Peter
Frame color: Electric-Light-Blue (en)
Lens color: RX-Clear (en)
Temple color: Electric-Light-Blue (en)